Irish Flag UK Flag

Shape M 6mm Shank (Cone) Carbide Burr 0.00 Shipping 0.00 each

Shape M 6mm Shank (Cone) Carbide Burr Shape-M-6mm-Shank-(Cone)

Cone shaped carbide burr on 6mm shank.

0.00 Shipping 0.00 each

Share